uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, priloge k vlogi

Zaradi hitrejšega reševanja prispelih vlog, naprošamo, da ste pri podaji vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pozorni, da izpolnite vlogo z najnujnejšimi podatki in da priložite potrebne priloge in sicer:

• pri enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

– izpolnjeni podatki o vlagatelju in vseh družinskih članih (ime, priimek, naslov, začasni naslov, EMŠO, telefon)
– obkrožiti pravice, ki se uveljavljajo
– podpis vseh polnoletnih članov (pri denarni socialni pomoči, varstvenemu dodatku in izredni denarni socialni pomoči)
– bančni izpiski iz vseh TRR vseh družinskih članov (za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge), pri uveljavljanju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

• pri vlogi za izredno denarno socialno pomoč

– izpolnjeni podatki o vlagatelju in vseh družinskih članih (ime, priimek, naslov, začasni naslov, EMŠO, telefon)
– izpolnjena rubrika pod točko 3
– napisati namen in višino potrebne pomoči
– izpolniti izjavo stranke o materialni ogroženosti
– bančni izpiski iz vseh TRR vseh družinskih članov (za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge)
– priložiti dokazila za kaj potrebujete pomoč (kopije neplačanih položnic, predračuni, sklepi o izvršbi…).

• Posebej opozarjamo, da je pri uveljavljanju subvencije najemnine potrebno priložiti

– kopijo najemne pogodbe in morebitne anekse k najemni pogodbi,
– zapisnik o ugotovitvi točkovne vrednosti stanovanja (pri neprofitni najemnini),
– izpis prometa na vseh TRR vseh oseb, ki bodo bivale v najemnem stanovanju za zadnje 3 mesece pred mesecem vložitve vloge,
– kopija zadnjega potrdila o plačani najemnini.

Obrazci za podajo vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se nahajajo pod rubriko “obrazci in vloge”