Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

Posredujemo informacije o javnem pozivu Slovenskega okoljskega javnega sklada (JAVNI POZIV 36SUB-SOCOB15) ter povezavo na ustrezno spletno stran: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=59.

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.


Ključni poudarki:

– višina spodbude do 100 % priznanih stroškov naložbe;

– socialno šibek občan mora biti lastnik/solastnik/etažni lastnik stanovanjske stavbe;

– stavba, v kateri bo kurilna naprava vgrajena, se mora nahajati na območju, kjer ni določenega drugega prednostnega načina ogrevanja (npr. ogrevanja na zemeljski plin, daljinskega ogrevanja; na območju nekaterih občin, med drugim Mestne občine Ljubljana, je velik del območja, za katerega je prednostni način ogrevanja zemeljski plin);

– spodbuda se dodeli za zamenjavo kurilne naprave na trdna goriva, nova kurilna naprava mora izpolnjevati zahtevane toplotno-tehnične karakteristike (nekatere kurilne naprave morajo izpolnjevati le pogoje, ki jih zahteva trg, za nekatere kurilne naprave pa so zahteve strožje);

– z zamenjavo kurilne naprave se sme začeti šele, ko vlagatelj s strani Eko sklada prejme pozitivno izdano odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Spodbuda se nakaže izvajalcu naložbe.

Več v javnem pozivu.