NOVOST PRI VLAGANJU VLOG ZA LETNE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV OD 1. 12. 2018 DALJE

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H)

se za letne pravice:

  • otroški dodatek,
  • državna štipendija,
  • znižano plačilo vrtca ,
  • subvencija malice in kosila,

ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) se zato od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

IZJEMA: Kadar se uveljavlja pravica do otroškega dodatka tudi v tujini (Uredba 883/2004) je za podaljšanje pravice do otroškega dodatka še vedno treba vložiti  vlogo, in sicer v mesecu izteka pravice do otroškega dodatka. Zahtevke rešuje Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke CSD Ljubljana. V tem primeru podaljševanja po uradni dolžnosti s strani centra za socialno delo ni.

ČE SE ZA PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA, DRŽAVNE ŠTIPENDIJE, ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA TER SUBVENCIJE MALICE IN KOSILA ZAPROŠA PRVIČ, JE ŠE VEDNO TREBA VLOŽITI VLOGO! Če je pravica na podlagi PRVE vloge ZAVRNJENA, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za PRIZNANE pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila.

Upravičenec do letne pravice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.