Denarne pomoči, subvencije in plačila

Uveljavljaje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Pravico do javnih sredstev lahko uveljavljate, če vaš dohodek ne presega meje dohodkov, ki jo za posamezno pravico iz javnih sredstev določa zakon, hkrati pa izpolnjujete tudi druge pogoje, ki jih določajo predpisi, ki urejajo posamezno pravico.

Pravice uveljavljate na predpisanih obrazcih in jo vložite pri  Centru  za socialno delo Maribor in sicer osebno ali po pošti  na naslov Zagrebška 72, 2000 Maribor. Vlogo je moč podati tudi z varnim elektronskim podpisom oziroma digitalnim potrdilom na portalu e-uprave.

 

Po določbah ZUPJS centri za socialno delo odločajo o pravici do naslednjih denarnih prejemkov:

 • otroški dodatek,
 • denarna socialna pomoč,
 • varstveni dodatek,
 • državna štipendija,

in do naslednjih subvencij in plačil:

 • znižanje plačila za programe vrtcev
 • dodatna subvencija malice za učence in dijake
 • subvenciji kosila za učence
 • oprostitev plačil socialnovarstvenih storitev
 • prispevek k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika
 • subvencija najemnine neprofitnega najemnega stanovanja, namenskega najemnega stanovanja, bivalne enote, tržnega najemnega in hišniškega stanovanja
 • pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
 • pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova