Pravice s področja zdravstvenih storitev in obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev imajo osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči, razen če oseba izpolnjuje pogoje za varstveni dodatek in pod pogojem, da pravice nimajo zagotovljene v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali iz drugega naslova. Upravičeni so lahko največ za obdobje, za katero se dodeli denarna socialna pomoč.

Ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, CSD odloča tudi o pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in sicer po uradni dolžnosti, razen če oseba izrecno izjavi, da te pravice ne želi.

Pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje imajo državljani Republike Slovenije, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, osebe brez krivdnih razlogov ter osebe, ki niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.  Upravičeni so za obdobje, za katerega se dodeli denarna socialna pomoč.

Ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč, CSD odloča tudi o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in sicer po uradni dolžnosti, razen če oseba izrecno izjavi, da te pravice ne želi.