Regijska koordinacija za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist

Center za socialno delo Maribor izvaja naloge regijske koordinacije za izvajanje nadomestnih kazni in drugih ukrepov v splošno korist za štajersko regijo, ki obsega CSD Maribor, CSD Lenart, CSD Ormož, CSD Pesnica, CSD Ptuj, CSD Ruše in CSD Slovenska Bistrica.

Naloge koordinatorja:

 • evidentira in izbere mrežo organizacij, ki so pripravljene zagotavljati delovne naloge,
 • z izvajalskimi organizacijami na območju regije, sklene pisni dogovor o obstoju skupnega interesa za vključitev v mrežo izvajalskih organizacij,
 • vzdržuje mrežo izvajalskih organizacij,
 • sodeluje pri usposabljanju izvajalskih organizacij,
 • sodeluje s sodišči pri oblikovanju seznama nalog v splošno korist,
 • sodeluje s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi, ki zagotavljajo delovne naloge in izvajalske organizacije,
 • sodeluje pri izdelavi protokolov med sodišči, državnim tožilstvom, poravnalci, izvajalskimi organizacijami in centri za socialno delo,
 • sodeluje in nudi strokovno podporo delavcem na krajevno pristojnih centrih za socialno delo,
 • sodeluje s pristojnimi centri za socialno delo, kjer se ob težavah oceni situacijo in dogovori nadaljnje ukrepe,
 • sodeluje v aktivu, ki skrbi za enotno delovanje in tekoče usklajevanje nalog na področju države,
 • analizira stanje v regiji; zbira podatke, ugotavlja potrebe, analitično spremlja pojav.

Kontakt:

 • DOBRAJC, Marinka, univ.dipl.soc.del., regijski koordinator za izvajanje nadomestne kazni in drugih ukrepov v splošno korist, e-mail: marinka.dobrajc@gov.si, tel.: 250 65 12

Novost: Koordinator obravnave v skupnosti

Od 15. julija 2009 je v uporabi nov Zakon o duševnem zdravju, ki opredeljuje sisteme in glavne izvajalce na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Nov profil, ki ga oblikuje ZDZdr je tudi koordinator obravnave v skupnosti, ki je zaposlen na Centru za socialno delo.

Komu je namenjeno

Storitev je namenjena posamezniku, ki je v odhodu iz psihiatrične bolnice ali nadzorovane obravnave in ne potrebuje več zdravljenja v psihiatrični bolnici ali nadzorovani obravnavi. Pomoč pa potrebuje pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave v skupnosti, ki ga naredi skupaj s koordinatorjem. S pomočjo načrta si, glede na svoje življenjske cilje in potrebe, organizira življenje v skupnosti in dejavno izboljšuje kakovost svojega življenja.