Regijska koordinacija za preprečevanje nasilja v družini

V okviru preprečevanja nasilja v družini so na centrih za socialno delo zaposleni tudi strokovni delavci, ki nudijo ustrezno podporo žrtvam nasilja. Na Centru za socialno delo Maribor deluje koordinatorica za preprečevanje nasilja v družini za področje podravske regije.

Koordinatorji nudijo strokovno podporo delavcem – nosilcem posameznih zadev, ki obravnavajo primere nasilja, pomagajo pri vzpostavitvi in organizaciji splošnega kriznega tima na lokalnem nivoju, kot zunanji strokovnjaki po potrebi sodelujejo v teh skupinah, organizirajo in vodijo delovanje enotnega medinstitucionalnega tima za obravnavo odraslih žrtev nasilja, v primeru izreka prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi vodijo in koordinirajo delo interventne službe. Koordinirajo in po potrebi izvajajo naloge po Pravilniku o prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi za odrasle žrtve nasilja in storilce, lahko nudijo tudi konkretno pomoč, če je to predhodno dogovorjeno na kriznem timu.

Koordinatorji pomagajo tudi pri organizaciji in vzdrževanju mreže izvajalcev in programov na področju socialnega varstva za preprečevanje in širjenje nasilja, prenašajo nova znanja tako, da organizirajo in načrtujejo specializirana usposabljanja strokovnih delavcev, vplivajo na strokovno ter laično javnost glede vzpostavljanja odnosa do različnih oblik in obsega nasilja (organizacija okroglih miz, delo s  ciljnimi skupinami npr. otroci, starimi,…).

Naloga koordinatorjev je tudi analiziranje stanja v regiji , koordiniranje in vrednotenje razvojnih (inovativnih) programov za storilce in žrtve nasilja, priprava in vzpostavitev novih možnosti za kratkotrajne namestitve.

Poleg vseh teh nalog se morajo tudi koordinatorji redno izobraževati in vnašati na področje dela nove, učinkovitejše oblike pomoči družini in posamezniku.