Prva socialna pomoč

Prva socialna pomoč (v nadaljevanju PSP) je samostojna storitev, s katero pomagamo posamezniku ali družini, pri prepoznavanju socialne stiske in težave in iskanju uresničljivih oblik pomoči. Zagotovljena je vsakomur kot nujna strokovna pomoč in je brezplačna (ne glede na državljanstvo ali stalno bivališče).

Storitev PSP obsega:

 • pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne stiske in težave,
 • oceno možnih rešitev,
 • seznanitev uporabnika z možnimi storitvami, dajatvami in obveznostmi, ki sledijo njegovi izbiri,
 • predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko uporabniku nudijo pomoč.

Upravičenec je:

 • vsak, ki se na CSD obrne v svoji stiski prvič in ne razpolaga z dovolj znanji in spretnostmi za reševanje le te,
 • vsak, ki je že v obravnavi, pa ima novo težavo,
 • ali pa tisti, ki ne ve kam s svojo težavo.

Vključitev v storitev PSP lahko poteka na tri načine:

 • kot samostojna odločitev uporabnika, da želi storitev zaradi stiske v kateri se je znašel,
 • na pobudo upravičenih predlagateljev v socialni mreži upravičenca, ki sklepajo na ogroženost, če jo uporabnik sprejeme,
 • ko je izvajalec, to je CSD prišel do podatkov, ki ga zavezujejo k ravnanju po uradni dolžnosti in je uporabnika o tem seznanil oz. je pri izvajanju javnih pooblastil ocenil, da bi izvajanje storitve lahko prispevalo k odpravljanju socialne stiske ali težave.

Namen in cilj PSP

je, da uporabnik ob pomoči strokovnega delavca:

 • ubesedi svojo stisko in opiše lastne reakcije na problem v zaupnem osebnem pogovoru,
 • ozavesti lastne vire in vire v okolju in predvidi možne posledice glede na naravo škode,
 • je seznanjen s posebnimi pravicami, ki se nanašajo na trenutno stanje in načini uveljavljanja pravic, torej da ima možnost izbire med razlicnimi oblikami pomoči,
 • oblikuje zamisel za naslednji korak v smeri konstruktivnih sprememb.

S takšnim pristopom dajemo uporabniku možnost, da v procesu sodelovanja s strokovnjakom sprejme aktivno vlogo.

Vodenje razgovora

v okviru storitve PSP izvajamo v obliki treh med seboj usmerjenih in povezanih delov po metodi dela s posameznikom:

 • prvi del: predstavitev institucije in sebe,

Strokovni delavec predstavi institucijo in sebe. Ob tem uporabniku omogocimo, da o svojih stiskah in težavah posreduje čim vec pomembnih podatkov. Spodbujamo ga, da izrazi tudi svoje ocene in stališca o razmerah, v katerih se je znašel, tako glede materialnega stanja, kot medsebojnih odnosov.

 • drugi del: strokovna pomoč in podpora uporabniku,

Pomoč pri prepoznavanju stisk in težav upoštevajoč njegova pričakovanja in predloge za rešitev.

 • tretji del: predstavitev možnih načinov ravnanja.

Uporabnika seznanimo z vrstami storitev, ki so na voljo pri različnih izvajalcih in s pogoji pod katerimi posamezno storitev lahko uveljavi.

Storitev PSP kot samostojna storitev traja v povprečju 45 minut in se lahko zaključi z enim ali več razgovori z uporabnikom z dogovorom o nadaljnji obliki strokovnega sodelovanja pri odpravljanju socialne stiske ali težave.

Na področju rejništva, posvojitev, skrbništva mladoletnih, skrbništva odraslih in invalidov, domskega varstva in pokazenske pomoči, storitev PSP opravljajo strokovni delavci posameznega področja.