Starševski dodatek

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu otroka niso upravičeni do starševskega nadomestila po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Kdo ima pravico do starševskega dodatka?

Pravico do starševskega dodatka ima mati 77 dni od rojstva otroka, če imata mati in otrok stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sta državljana Republike Slovenije. Po 77. dnevu od rojstva otroka pa ima pravico do starševskega dodatka smiselno pod enakimi pogoji eden od staršev, o čemer se starša pisno dogovorita pred uveljavljanjem pravice.

Oče ima v obdobju 77 dni od rojstva otroka pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji kot mati, če je mati:

umrla
zapustila otroka
na podlagi mnenja pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za samostojno življenje in delo.

Kje se pravico do starševskega dodatka uveljavlja?

Pravica do starševskega dodatka se uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču.
V katerem je potrebno pravico uveljavljati?

MATI:
mati mora pravico uveljavljati 30 dni pred predvidenim datumom poroda, najkasneje pa 30 dni po rojstvu otroka, da pridobi pravico z dnem rojstva otroka, torej v celotnem trajanju 365 dni;
če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge;
OČE:
najkasneje 30 dni po nastanku razloga za pridobitev pravice;
če uveljavlja pravico po tem roku, se pravica prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge

Koliko časa traja pravica do starševskega dodatka?

Pravica v polnem obsegu traja 365 dni od rojstva otroka, če se pravico uveljavlja v zgoraj navedenih rokih (30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka).

Če se pravico uveljavlja kasneje kot v navedenih rokih je pravica sorazmerno krajša, in se prizna od prvega dne naslednjega meseca, ko je vloga vložena in traja dokler otrok ne dopolni 365 dni starosti.

Primer: mati rodi 10. marca 2009

če pravico mati uveljavlja najkasneje 30 dni po rojstvu otroka (to je do vključno 9. aprila 2009) se ji pravica prizna z dnem rojstva otroka in traja 365 dni (do vključno 9. marca 2010).
če mati pravice ne uveljavlja v zgornjem roku, ampak npr. 10. aprila 2009, se pravica prizna od 1. maja 2009 do vključno 9. marca 2010 – traja torej le 313 dni.

Kolikšna je višina starševskega dodatka?

Starševski dodatek od 1. 6. 2012 znaša 251 evrov mesečno. Znesek se usklajuje dvakrat letno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin.
Kdo nima pravice do starševskega dodatka?

Oče, mati ali druga oseba, ki prejema nadomestilo plače oziroma delno plačilo za izgubljeni dohodek,
otrokova mati ali oče, katere zakonec oziroma zunajzakonski partner prejema nadomestilo za nego in varstvo otroka za istega otroka.