Pravica do dopusta

Dopust zajema različne vrste dopusta, vsem pa je skupno, da je to pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki otroka dejansko neguje in varuje. Trajanje posamezne vrste dopusta je določeno v koledarskih dnevih.

 Vrste dopusta:

 • materinski dopust
 • očetovski dopust
 • starševski dopust

Če zavarovanec izpolnjuje v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) naštete pogoje, mu pripada nadomestilo:

 1. v času materinskega dopusta – pravica do materinskega nadomestila
 2. v času očetovskega dopusta – pravica do očetovskega nadomestila
 3. v času starševskega dopusta pravica do starševskega nadomestila

 Materinski dopust

Materinski dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do materinskega dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka.   Materinski dopust traja 105 dni. Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog.    Če mati ne nastopi porodniškega dopusta 28 dni pred predvidenim datumom poroda, neizrabljenega dela ne more izrabiti po otrokovem rojstvu, razen če je porod nastopil pred predvidenim datumom.

Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta, ga nastopi z dnem rojstva otroka.   Oče uveljavlja pravico do materinskega dopusta, če mati otroka:

 • umre
 • zapusti otroka ali
 • če je po mnenju pristojnega zdravnika trajno oziroma začasno nesposobna za nego in varstvo otroka.

Če je mati mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke lahko z njenim soglasjem uveljavlja pravico do materinskega dopusta oče otroka ali s soglasjem očeta in matere eden od starih staršev.   Oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka ima pravico do materinskega dopusta v trajanju 77 dni od rojstva otroka (105 dni zmanjšanih za najmanj 28 dni, ki jih mora mati izkoristiti pred porodom). Dopust se skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče ali druga oseba ali eden od starih staršev otroka nastopi materinski dopust.   Materinski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.   Pri uveljavljanju pravice do materinskega dopusta morate biti pozorni na:

 • največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda se oglasite na centru za socialno delo, kjer vam bodo izročili obrazce za uveljavljanje pravice do porodniškega dopusta (lahko jih natisnete tudi tukaj) in vas seznanili z vsemi nadaljnjimi postopki in pravicami v zvezi z zavarovanjem za starševsko varstvo
 • najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom materinskega dopusta o tem obvestite vašega delodajalca
 • če rodite otroka, preden ste o izrabi materinskega dopusta obvestili delodajalca, je to treba storiti v treh dneh po rojstvu otroka, razen če vam zdravstveno stanje tega ne dopušča; v tem primeru naj obvesti delodajalca kateri od vaših sorodnikov oziroma zaprosite za pomoč zdravstveno službo
 • če ste oče ali druga oseba ali eden od starih staršev in boste uveljavljali pravico do materinskega dopusta, morate obvestiti delodajalca najkasneje v roku treh dni od nastopa razloga za izrabo materinskega dopusta
 • če kot bodoča mati sklepate delovno razmerje 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, morate delodajalca obvestiti o nastopu materinskega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.

 Očetovski dopust

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodeloval pri negi in varstvu otroka.

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva.

Ne glede na to, lahko očetovski dopust, če ga oče ni izrabil, pod enakimi pogoji izrabijo tudi:

 • druga oseba ter materin zakonec, materin zunajzakonski partner in partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti, ki dejansko neguje in varuje otroka,
 • zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski dopust.

Pri uveljavljanju pravice do očetovskega dopusta morate biti pozorni:

 • najkasneje dan pred nastopom očetovskega dopusta (po rojstvu otroka) se oglasite na centru za socialno delo, na katerem je mati uveljavljala pravico do materinskega dopusta oziroma ji je bila priznana pravica do materinskega dopusta, vlogo si lahko natisnete tudi tukaj,
 • najkasneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega dopusta obvestite vašega delodajalca o nameri izrabe dopusta.

V letu 2017 je oče upravičen do 50 koledarskih dni očetovskega dopusta. 25 koledarskih dni očetovskega dopusta je plačanega, saj za njih država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 25 koledarskih dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače.

Prvih 15 koledarskih dni (oziroma 11 delovnih dni) dopusta, mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1.1.2017 ima oče pravico še do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najkasneje pa do konca prvega razreda osnovne šole otroka. Ostalih 25 koledarskih dni (oziroma 17 delovnih dni), za katere so plačani prispevki za socialno varnost (ti. »neplačani« dopust), oče lahko izrabi do tretjega leta starosti otroka.

Pravica do očetovskega dopusta v letu 2017

 1. Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so v letu 2017 upravičeni očetje novorojenčkov, ki prvič vlagajo vlogo za očetovski dopust.
 2. Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so upravičeni očetje otrok, ki so mlajši od treh let in še niso vložili vloge za 5 koledarskih dni očetovskega dopusta ter imajo vsaj še 50 koledarskih dni (35 delovnih dni) »neplačanega« očetovskega dopusta – zanj še niso zaprosili ali ga še niso izrabili. Po 1. 1. 2017 lahko z vlogo uveljavljajo 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. O pravici bodo dobili novo odločbo, v kateri bodo upravičeni do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki jih morajo koristiti v strnjenem nizu (zaporedoma, tudi sobote, nedelje in praznike) in 50 koledarskih dni manj »neplačanega« očetovskega dopusta, če jim je bil že priznan.
 3. Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so upravičeni očetje otrok, ki so mlajši od treh let in so v letu 2016 pridobili pravico do plačanih 5 dni očetovskega dopusta, vendar jih še niso koristili, ter imajo še vsaj 25 koledarskih dni (17 delovnih dni)»neplačanega«očetovskega dopusta. Po 1. 1. 2017 lahko z vlogo uveljavljajo preoblikovanje pravice v 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. O pravici bodo dobili novo odločbo, v kateri bodo upravičeni do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki jih morajo koristiti v strnjenem nizu (zaporedoma, tudi sobote, nedelje in praznike) in 25 koledarskih dni manj »neplačanega« očetovskega dopusta.
 4. Do 10 koledarskih dni očetovskega dopusta v strnjenem nizu so upravičeni očetje otrok, ki so mlajši od treh let in so v letu 2016 pridobili pravico do plačanih 5 dni očetovskega dopusta ter so jih tudi že izkoristili ter imajo še vsaj 25 dni (17 delovnih dni) »neplačanega«očetovskega dopusta.Po 1. 1. 2017 lahko z vlogo uveljavljajo preoblikovanje pravice v 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta. O pravici bodo dobili novo odločbo, v kateri bodo upravičeni do 10 koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta in 25 koledarskih dni manj »neplačanega« očetovskega dopusta. Ker so očetje 5 koledarskih dni že izkoristili in ker je pogoj izrabe strnjeni niz, ki je bil tukaj prekinjen zaradi postopne uveljavitve pravice v več različnih letih, lahko izrabijo samo še 5 dni v strnjenem nizu.
 5. Očetje, ki so že v celoti izkoristili »neplačani« očetovski dopust (jim ga je ostalo manj kot 25 koledarskih oziroma 17 delovnih dni) in očetje, katerih otroci so ob vložitvi vloge starejši od treh let in »neplačanega« očetovskega dopusta ne morejo več uveljaviti oziroma izrabiti, »neplačanega« očetovskega dopusta ne morejo preoblikovati v plačanega.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti datumov izrabe za 10 koledarskih plačanih dni, ki jih oče izrabi v strnjenem nizu. Po izrabi oče sporoči datume na center za socialno delo zaradi izplačila nadomestila.

Starševski dopust

 Starševski dopust je dopust, ki je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka neposredno (takoj) po poteku materinskega dopusta.   Pravico ima eden od staršev otroka, oba starša, pod določenimi pogoji pa tudi druga oseba oziroma eden od starih staršev otroka.   Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. Kadar za tega otroka nihče ni upravičen do materinskega dopusta, se prizna pravica do starševskega dopusta neposredno po poteku 77 dni starosti otroka.  

Primer: Mati lahko izrabi 260 dni, če oče nanjo prenese vseh 130 dni starševskega dopusta. O tem morata skleniti dogovor. Oče lahko izrabi največ 230 dni, če mati nanj prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa zapade, če jih ne izrabi mati. O tem morata skleniti dogovor. Le izjemoma lahko oče izrabi vseh 260 dni (kadar je mati umrla, zapustila otroka, ni zavarovana za starševsko varstvo…).

  Pravica posvojiteljev do starševskega dopusta:

 • Posvojitelj ali oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja, ima pravico do starševskega dopusta do zaključka prvega razreda osnovne šole otroka v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, v istem obsegu in trajanju kot starša. Nastopi ga najpozneje 15 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve ali po izvedeni posvojitvi.
 • Pravice do starševskega dopusta nima oseba, ki posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja. 

Dopust se lahko podaljša:

 • ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do treh let 
 • ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se ob posvojitvi več hkrati živo rojenih otrok ali več različno starih otrok do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka, v skladu s predpisi, ki urejajo osnovno šolo, podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni
 • ob rojstvu nedonošenčka – starševski dopust se podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni
 • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo – starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije); ta pravica se lahko uveljavlja do otrokovih 18 mesecev starosti
 • starša ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole – starševski dopust se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.

Zgoraj naštete pravice se seštevajo

Primer: Če mati rodi dvojčke in doma že varuje tri otroke, ki še niso zaključili prvi razred osnovne šole, bo njen dopust lahko daljši za 150 dni – 90 dni zaradi rojstva dvojčkov in 60 dni zaradi varstva in vzgoje že pred rojstvom dvojčkov rojenih treh otrok do konca prvega razreda osnovne šole.


Starševski dopust lahko starša koristita v strnjenem nizu, v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Trajanje starševskega dopusta se ne podaljša pri izrabi v obliki delne odsotnosti iz dela. Starševski dopust lahko koristi eden od staršev otroka, lahko pa za istega otroka tudi oba starša. Starša se o izrabi starševskega dopusta pisno dogovorita najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta. Dogovor (v njem natančno določita obdobje in način izrabe dopusta) skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca. Če se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do starševskega dopusta ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka, odloči o tem center za socialno delo in pri tem upošteva koristi otroka.

 Starševski dopust starša koristita izmenično – ne hkrati, razen ob rojstvu:

 • dveh ali več živorojenih otrok,
 • otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
 • otroka v družini, v kateri starše že vzgajata najmanj dva otroka do dokončanega prvega razreda najstarejšega otroka.

Del starševskega dopusta (največ 75 dni) lahko starša tudi preneseta in izrabita najkasneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka.

Druga oseba, ki dejansko neguje in varuje otroka, ima pravico do starševskega dopusta v obsegu kot ga imata mama in oče, vendar zmanjšan za toliko dni, kolikor dni sta mati ali oče pravico do dopusta za nego in varstvo otroka že izrabila. 

Pravico do starševskega dopusta ima lahko v soglasju z materjo in očetom otroka tudi eden od starih staršev otroka, v primeru, da je mati otroka mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke dijakinje oziroma študentke… Starševski dopust je enako dolg, kot to velja za mater ali očeta, zmanjšan za toliko dni, kot sta ga mati ali oče otroka že izrabila, in ga lahko koristi le v strnjenem nizu v obliki polne odsotnosti z dela.

Pri uveljavljanju pravice do dopusta za nego in varstvo otroka morate biti pozorni na:

 1. vsak od staršev uveljavlja pravico do starševskega dopusta s samostojno vlogo, in vlogi priloži dogovor staršev in delodajalcev
 2. podaljšanje dopusta je potrebno uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do dopusta za nego in varstvo
 3. izjemoma lahko pravico do daljšega dopusta za nego in varstvo otroka uveljavlja eden od staršev naknadno, in sicer za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, vendar najkasneje do 18. meseca starosti otroka

Pravico do starševskega dopusta uveljavljate na centru za socialno delo hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega dopusta oziroma do očetovskega dopusta, sicer pa 30 dni pred potekom materinskega dopusta. Vlogo si lahko natisnete tudi tukaj.

Posvojitelji uveljavljajo starševski dopust najpozneje 30 dni po nastopu starševskega dopusta.