Družbeno koristno delo

Družbeno koristno delo, oziroma delo v splošno korist pomeni opravljanje dela v korist lokalne skupnosti, humanitarne organizacije in drugih organizacij, ki opravljajo nepridobitno delo. Je alternativa uklonilnemu zaporu, zaporu, kot možnost v postopku poravnave ali v postopku odloženega pregona.

Oseba, ki je kaznovana za prekršek in ji je bila izrečena globa, lahko sodišču predlaga nadomestitev plačila globe z opravo določene naloge v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Kazen zapora do dveh let, razen za dejanje zoper spolno nedotakljivost, se lahko izvrši tudi tako, da oseba namesto kazni zapora opravi delo v splošno korist. O izvršitvi izrečene kazni zapora na naveden način odloča sodišče.

Prav tako sme državni tožilec, s soglasjem oškodovanca, odložiti kazenski pregon, če se je osumljeni pripravljen ravnati po navodilih državnega tožilca ter pripravljen izpolniti določene naloge, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja. Ena izmed nalog, ki jih lahko določi državni tožilec, je oprava splošno koristnega dela.

Izvrševanje dela v splošno korist, s katerim sodišče nadomesti plačilo globe ali kazen zapora oziroma ga določi državni tožilec, pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo pristojen po predpisih o socialnem varstvu.
Center pri izbiri izvajalske organizacije upošteva, kakšna dela bi bila primerna za napoteno osebo glede na njene osebne lastnosti, osebne razmere, zdravstveno stanje, morebitno zaposlenost, sposobnosti, znanja, veščine ter tudi stalno oziroma začasno bivališče napotene osebe.

ZAKONSKA PODLAGA

 • Kazenski zakonik
 • Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij
 • Zakon o kazenskem postopku
 • Zakon o prekrških

 IZVAJALSKA ORGANIZACIJA

Izvajalska organizacija je organizacija, ki je splošnega družbenega pomena in opravlja (tudi) nepridobitno dejavnost. Seznam izvajalskih organizacij se vodi na lokalnem sodišču. Samoupravne lokalne skupnosti so dolžne zagotavljati izvajalske organizacije in naloge. Koordinator skrbi za mrežo izvajalskih organizacij in jo vzdržuje

Izvajalska organizacija se lahko vključi v mrežo:

 • preko lokalne skupnosti
 • soglasje o skupnem interesu posreduje koordinatorju za nadomestne kazni na CSD Maribor
 • soglasje pošlje strokovnemu delavcu na lokalnem centru in ta ga bo posredoval koordinatorju
 • neposredno na lokalno sodišče pošlje seznam nalog, ki jih lahko ponudi

Organizacije, ki:

 • opravljate dejavnost splošnega družbenega pomena
 • in potrebujete občasno pomoč,
 • ste odprte za nove izkušnje pomoči pri vašem delu,
 • pripravljene omogočiti izvršitev nalog občanom , ki jim to možnost nudi zakonodaja, lahko vzpostavite kontakt s koordinatorico na CSD Maribor oziroma
 • pošljite soglasje izvajalske organizacije o skupnem interesu za vključitev v mrežo izvajalskih organizacij na naslov: Center za socialno delo Maribor, Zagrebška c. 72, 2000 Maribor.

Koordinatorica vam bo podala odgovore na odprta vprašanja , ki si jih zastavljate pred odločitvijo za vključitev v mrežo.