Pravica gluhe osebe do tolmača

Pravice gluhih oseb do tolmačenja določa Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (v nadaljevanju ZUSZJ), ki določa pravico gluhih oseb uporabljati slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: znakovni jezik) in pravico gluhih oseb do informiranja v njim prilagojenih tehnikah ter obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

ZUSZJ definira gluho osebo kot osebo, ki je povsem brez sluha oziroma kot osebo, ki zaradi otežkočenega sporazumevanja uporablja znakovni jezik kot svoj jezik.

Zakon določa naslednje pravice:

  • pravico uporabljati slovenski znakovni jezik kot jezik medsebojnega sporazumevanja,
  • pravico gluhe osebe, da je informirana v njej prilagojeni tehniki,
  • pravico do tolmačenja v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe in v vseh drugih življenjskih situacijah, v kateri bi ji gluhota  pomenila oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.

Vavčer

Vavčer je blanket, opredeljen z vrednostjo. En vavčer je ena ura tolmačenja. Na vavčerju mora biti vpisana registrska številka izkaznice in registrska številka vavčerja. Vsak vavčer mora biti žigosan s strani pooblaščenega centra za socialno delo, v nasprotnem primeru je neveljaven. Gluhi osebi po zakonu pripada 30 vavčerjev na leto oziroma 100, če ima status dijaka ali študenta.