Urejanje statusa invalidov

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur.l. SRS, št. 41/83)
ureja oblike družbenega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastopila v otroški oz. mladostni dobi, do dopolnjenega 18. leta starosti oz. v času rednega šolanja, vendar najdlje do 26. leta starosti.

Postopek za priznanje statusa invalida

Vloga za priznanje statusa, dodatka za tujo nego in pomoč se poda pisno ali ustno na zapisnik pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo, vlogo vloži upravičenec oz. njegov zakoniti zastopnik
Priloži se mnenje komisije za razvrščanje oz. komisije za usmerjanje, v kolikor ga oseba še nima, ga je potrebno pridobiti. Za pridobitev pravic morajo imeti osebe poleg ugotovljene stopnje duševne ali telesne prizadetosti, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Pravice iz statusa invalida

  • Nadomestilo za invalidnost
  • Dodatek za tujo nego in pomoč
  • Varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih (dnevno, občasno, stalno)
  • Za osebe s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno ovirano osebo, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, se prizna pravica do izbire družinskega pomočnika

Nadomestilo za invalidnost in dodatek za tujo nego in pomoč

Nadomestilo za invalidnost pridobi invalidna oseba ne glede na socialno stanje oz. cenzus na družinskega člana. Če invalidna oseba lahko uveljavi pravice iz naslova invalidnosti po drugih predpisih ( po predpisih iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja, po predpisih o vojaški invalidih, ali civilnih invalidih vojne..) pravico najprej uveljavlja iz teh navedenih  naslovov.
V primeru, da je višina sredstev nižja od višine nadomestila za invalidnost, lahko uveljavi razliko do nadomestila za invalidnost.

Od 01.07.2011 dalje znaša nadomestilo za invalidnost  288,89 EUR

Če invalidna oseba, ki prejema nadomestilo za invalidnost, potrebuje pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij, lahko po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, uveljavlja tudi pravico do dodatka za tujo nego in pomoč. Pri ugotavljanju  pravice do tega dodatka se uporabljajo kriteriji s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pomoč in višina dodatka je odvisna od tega, ali je invalidni osebi nujno potrebna pomoč in postrežba pri opravljanju vseh ali pri večini osnovnih življenjskih potreb.

Od 01.07.2011 znaša dodatek za tujo nego in pomoč

  • Za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri uveljavljanju vseh osnovnih življenjskih potreb: 165,07 EUR
  • Za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb:  82,54 EUR

Obvezno zdravstveno zavarovanje

Osebi, ki ima status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, se stroški obveznega zdravstvenega zavarovanja krijejo iz republiškega proračuna, razen, ko je oseba iz naslova invalidnosti upravičena do materialnih pravic po drugih predpisih in je zato tudi zavarovana iz drugega naslova.

Varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih in varstvo v drugi družini

  • Uveljavljanje pravic se začne na podlagi vloge, ki jo lahko poda invalidna oseba sama oziroma njen zakoniti zastopnik pri pristojnem Centru za socialno delo ali pa ta postopek začne Center za socialno delo po uradni dolžnosti
  • Po ugotovitvenem postopku, da so izpolnjeni pogoji za priznanje določene pravice po tem zakonu, to pravico pridobi invalidna oseba z odločbo Centra za socialno delo.

 

Pravna podlaga: Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur.l. SRS, št. 41/83); Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 36/04 UPB in spremembe).