Posebno varstvo otrok in mladostnikov

Pravica in dolžnost staršev je, da poskrbijo za svoje otroke, kar določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ter Konvencija o otrokovih pravicah. Kadar starši ne zmorejo ali ne znajo skrbeti za svoje otroke in slediti njihovim razvojnim potrebam, center za socialno delo v skladu z javnimi pooblastili ukrepa v korist mladoletnih otrok v smislu njihove zaščite.

S strokovnimi metodami socialnega dela poskušamo skupaj s starši in otroki iskati možnosti za izboljšanje kvalitete medosebnih odnosov, prenehanja morebitnih zlorab otrok in mladostnikov ali v drugih primerih ogroženosti. Z vidika socialnega dela je namreč osnovna naloga raziskovanje možnosti za pomoč družini, da bi njeni člani znali in zmogli samostojno in odgovorno opravljati svoje naloge. Zato je potrebno proučiti vse možnosti za vzpostavljanje delovnega odnosa z družino, oz. z vsemi člani družine.

V primerih, ko starši ne zmorejo prevzeti odgovornosti za določena svoja ravnanja v odnosu do otrok, ne sprejemajo strokovne pomoči in se zloraba otroka oz. škodljivo ravnanje nadaljuje do te mere, da je ogrožen njihov psihofizični razvoj, pa CSD ukrepa v skladu z javnimi pooblastili (odvzem otroka, namestitev v rejniško družino, idr.).