Posvojitve

Posvojitev je posebna oblika varstva mladoletnih otrok s katero nastane med posvojiteljem in posvojencem enako razmerje, kot je med starši in otroci. Posvojitev je trajnega značaja in se ne more razvezati. Postopek poteka na centru za socialno delo po uradni dolžnosti ali na predlog bodočega posvojitelja.

V posvojitev se sme dati samo mladoletni otrok, čigar starši so neznani ali že leto dni neznanega bivališča ali če so privolili pred pristojnim organom, da dajo otroka v posvojitev. Takšna privolitev roditelja ni potrebna kadar mu je bila odvzeta roditeljska pravica, ali kadar roditelj trajno ni sposoben izraziti svoje volje, kar sodišče ugotovi v posebnem postopku

Posvojitelj je lahko le polnoletna oseba, kateri ni bila odvzeta roditeljska pravica in ki je poslovno sposobna in je vsaj 18 let starejša od posvojenca. Oseba, za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo posvojenca ali ne daje jamstva, da bo izvrševala roditeljsko pravico v otrokovo korist ne more biti posvojitelj. Zakonca lahko samo skupaj posvojita otroke, razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca.

S partnerjema ali zakoncema, ki sta zainteresirana za posvojitev otroka se opravi socialno varstvena storitev prve socialne pomoči, v kateri sta seznanjena z namenom posvojitve, postopkom, pogoji, možnostmi in doktrini strokovnega dela na področju posvojitev. Par, ki se odloči , da bo podal vlogo za posvojitev otroka, vloži vlogo na krajevno pristojen center za socialno delo. Vlogi mora biti priložen življenjepis, potrdilo o osebnem dohodku za zadnje tri mesece in zdravniško potrdilo ter upravna taksa. Po uradni dolžnosti pa center v postopku pridobi še izpisek iz rojstne matične knjige, izpisek iz poročne matične knjige, potrdilo o državljanstvu, potrdilo, da niso odvzete roditeljske pravice in da ni v kazenskem postopku, potrdilo da ni odvzeta poslovna sposobnost oz. da ni pod skrbništvom. Pri oceni primernosti za kandidata za posvojitev sodelujeta univ. dipl.soc.del. in univ.dipl.psih, par je vključen v individualno in skupinsko pripravo na posvojitev. Po zaključeni individualni pripravi na posvojitev, se za par izdela mnenje o primernosti za sprejem otroka v posvojitev. V kolikor par izpolnjuje pogoje za posvojitev otroka, se uvrsti na listo kandidatov za posvojitev.

Dela in naloge na področju posvojitev obsegajo poleg izvajanja javnih pooblastil tudi strokovno delo z otrokovo matično družino in otrokom, individualno in skupinsko pripravo parov na posvojitev, pomoč pri vzpostavljanju kontaktov med posvojenim otrokom in njegovimi roditelji po posvojitvi, osebno pomoč v smislu svetovanja in druge naloge.

Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 69/04-UPB in spremembe)