Privolitev k odtujitvi ali obremenitvi mladoletnikovega premoženja

Starši smejo odtujiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje, izobrazbe ali če to zahteva kakšna druga njegova korist.

Vlogo za odobritev pravnega posla lahko podajo starši oz. zakoniti zastopnik otroka. V vlogi je potrebno natančno navesti, kaj predstavlja otrokovo premoženja, kateri del premoženja otroka bi želeli odtujiti oz. obremeniti in za katere otrokove potrebe bo denar porabljen.

Za vlogo se plača upravna taksa.

Dokumenti, ki jih je potrebno priložiti vlogi:

  • rojstni list otroka,
  • dokazilo o lastništvu premoženja (pogodba ali osnutek pogodbe mora biti sestavljen pri odvetniku ali notarju),
  • osebni dokument zakonitega zastopnika otroka,
  • izjava otroka, starejšega od 10 let, da je seznanjen s postopkom in soglaša s pravnim poslom.

Center za socialno delo izda odločbo in preveri, ali je kupnina res namensko porabljena. Z odločbo se zaveže zakonitega zastopnika, da poroča centru o realizaciji.