Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:
Center za socialno delo Maribor
Naslov:
Zagrebška cesta 72
2000 Maribor
Telefon: 02 250 66 00
Telefax: 02 252 30 54
Elektronski naslov: gpcsd.marib@gov.si
Odgovorna uradna oseba:
direktorica: Marjana Bravc, mag. soc. del., spec.
Datum prve objave kataloga:
15.05.2007
Datum zadnje spremembe:
16.01.2012
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.csd-mb.si
Druge oblike kataloga:
V pisni obliki, na sedežu Centra za socialno delo Maribor.

2. Splošni podatki o organu:

Podatki o organizaciji:
Center za socialno delo Maribor je javni socialno varstveni zavod, organiziran za opravljanje dejavnosti socialnega varstva za območje UE Maribor.

Kratek opis delovnega področja:
CSD je pristojen za naloge , ki se nanašajo na izvajanje javnih pooblastil po področjih dela:

 • varstvo otrok in družine,
 • varstvo odraslih,
 • oprostitve plačil pri plačilu storitev,
 • denarne socialne pomoči,
 • družinski prejemki,
 • zavarovanje za starševsko varstvo.

Izvajanje socialno varstvenih storitev:

 • prva socialna pomoč,
 • osebna pomoč,
 • pomoč družini za dom,
 • socialna preventiva,
 • pomoč na domu.

2.1. Seznam notranjih organizacijskih enot

2.3.1. Matična enota
direktorica: Marjana Bravc, mag. soc. del., spec.
Zagrebška cesta 72
Tel.: 02 250 66 00
Fax: 02 252 30 54

2.3.2. Skupna služba

Robert Pišorn, univ. dipl. pravnik
Zagrebška cesta 72
tel.: 02 250 66 00

2.3.3. Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Zagrebška cesta 72
tel.: 02 250 66 00

2.3.4. Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in starševsko varstvo
Dajana Voh, poslovna sekretarka
Zagrebška cesta 72
2000 Maribor
tel.: 02 250 66 00
fax: 02 330 26 08

2.3.5. Pomoč posamezniku in družini
Milka Merc, univ. dipl. soc. delavka
Zagrebška ulica 72
tel.: 02 250 66 00

2.3.6. Varstvo mladostnikov
Jasna Cesnik, univ.dipl. soc. delavka
Zagrebška cesta 72
2000 Maribor
tel.: 02 250 66 00
fax: 02 251 37 73

2.3.7. Krizni center za mlade

Jolanda Vaner, dipl. soc. delavka
Trubarjeva ulica 27
2000 Maribor
tel.: 02 250 26 60, 051 324 211

2.3.8. Varna hiša

Anka Fingušt, mag. soc. dela
tel.: 02 480 11 86, 02 480 11 87
fax: 02 480 11 88
e-pošta: varnahmb@siol.com

2.3.9. Materinski dom
Žanet Mithans, univ. dipl. soc. delavka, sistemska družinska terapevtka
Na Jelovcu 22
2354 Bresternica
tel.: 02 623 25 26, 02 623 25 52, 051 260 160, 051 260 159
fax: 02 623 22 88
e-pošta: info@materinski-dom.si

2.3.10. Zavetišče za brezdomce

Violeta Košenina, univ. dipl. soc. delavka
Ruška 71
2000 Maribor
tel.: 02 420 31 93

2.3.11. Socialna kuhinja
Dvoŕakova ulica 14
2000 Maribor

3. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

direktorica: Marjana Bravc, mag. soc. del., spec.
Telefon: 02 250 66 00
Telefax: 02 252 30 54
Elektronski naslov: gpcsd.maribor@gov.si

4. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja:

Informacije o javnih naročilih

 • Trenutno ni nobenega aktualnega razpisa.

5. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Neposreden dostop

– osebno

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo na Centru za socialno delo Maribor. Tako so nekatere informacije na voljo v posameznih brošurah in informativnih listih. Skupni katalog informacij javnega značaja Centra za socialno delo Maribor je v fizični obliki na voljo na sedežu Centra za socialno delo Maribor.

– po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu Centra za socialno delo Maribor, kjer se nahaja tudi veliko drugih uporabnih informacij: http://www.csd-mb.si/.

Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih Centra za socialno delo Maribor ali na svetovnem spletu, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih Centra za socialno delo Maribor, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti.
Na podlagi vaše zahteve je Center za socialno delo Maribor dolžen posredovati informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije, s katero razpolaga, pa lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, so na primer tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka; podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Centra za socialno delo Maribor in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Centra za socialno delo Maribor in drugi. V teh primerih lahko Center za socialno delo Maribor pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.
Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve).

– osebno v prostorih

Informacije javnega značaja lahko zahtevate osebno v prostorih Centra za socialno delo Maribor in sicer ustno ali pisno na zapisnik. Postopek z vašo zahtevo je odvisen od oblike zahteve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju.

– ustna zahteva

Za posredovanje informacij javnega značaja se lahko zglasite pri uradni osebi v poslovnem času Centra za socialno delo Maribor.
Če zahtevate dostop do informacije javnega značaja ustno, v skladu z veljavno zakonodajo ne morete vložiti pritožbe na ustno negativno odločitev Centra za socialno delo Maribor. Pravno varstvo je mogoče samo na podlagi pisne zahteve.

– preko telefona

Podobno kot osebno lahko zahtevo podate tudi preko telefona. Če boste zahtevo podali telefonsko, vas prosimo, da izrecno poveste, da gre za zahtevo za dostop do informacij javnega značaja.
Enako kot pri osebni ustni zahtevi proti ustni negativni odločitvi Centra za socialno delo Maribor ni mogoča pritožba.

– zahteva ustno na zapisnik

Zahtevo lahko vložite ustno na zapisnik pri Centru za socialno delo Maribor. V tem primeru se bo vaša zahteva štela za pisno zahtevo (glej spodaj). Zahtevo lahko podate ustno na zapisnik kadarkoli v poslovnem času Centra za socialno delo Maribor.

– pisna zahteva v fizični obliki

Pisno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki lahko pošljete po pošti na naslov Centra za socialno delo Maribor ali oddate osebno v poslovnem času.
Zahteva mora vsebovati osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oz. njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi morate navesti, katero informacijo želite pridobiti in na kakšen način se želite z njo seznaniti (vpogled, kopija, prepis ali elektronski zapis). Informacijo, ki je zavarovana skladno z zakonom, ki ureja avtorsko pravico, lahko dobite le na vpogled.
Če zahtevate dostop do informacij javnega značaja pisno, uživate tudi pravno varstvo. Center za socialno delo Maribor mora o vaši zahtevi odločiti praviloma v roku 20 dni. Le izjemoma lahko s posebnim sklepom za največ 30 dni podaljša rok za odločanje. Če menite, da vam je bila posredovana druga informacija in ne tista, ki ste jo zahtevali, je Center za socialno delo Maribor zavezan o vaši ponovni zahtevi po določeni informaciji odločiti v roku 3 dni. Če je zahteva nepopolna in je Center za socialno delo Maribor ne more obravnavati, vas bodo pozvali, da zahtevo dopolnite. Pomoč pri tem vam bo nudila uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja (kontaktni podatki so v 1. točki kataloga).
Center za socialno delo Maribor vam je dolžan posredovati le informacijo, ki jo dejansko poseduje (če to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate). Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Izjeme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, nekateri podatki iz davčnega postopka in drugi. V teh primerih se vam lahko pod določenimi pogoji omogoči vsaj delni dostop (glej delni dostop).
V primeru zavrnitve vaše zahteve imate pravico do pritožbe zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ter zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja.
V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni spor (postopek pred Upravnim sodiščem).

– po elektronski poti

Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja lahko podate tudi po elektronski poti, pri čemer se ta zahteva lahko poda kot pisna zahteva ali kot enakovredna ustni zahtevi. V vsakem od načinov ima prosilec drugačne pravice in Center za socialno delo Maribor drugačne obveznosti.
Elektronska zahteva je enaka ustni zahtevi
Zahtevo lahko podate elektronsko na uradni elektronski naslov Centra za socialno delo Maribor. Če vaše elektronsko sporočilo ni varno elektronsko podpisano ali če v njem izrecno ne navedete, da želite, da se zahteva obravnava kot pisna zahteva, bo Center za socialno delo Maribor obravnavala vašo zahtevo kot ustno zahtevo. To pomeni da v primeru zavrnitve ni mogoča pritožba.
Pravice prosilca in obveznosti Centra za socialno delo Maribor v primeru, da zahtevo podate na takšen način, so enake, kot če bi jo podali ustno v prostorih Centra za socialno delo Maribor ali preko telefona.

Pisna zahteva v elektronski obliki

Po elektronski poti lahko oddate tudi pisno zahtevo. Najboljše je, če takšno zahtevo varno elektronsko podpišete. Pri tem morate upoštevati določbe Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. Za varen elektronski podpis potrebujete digitalno kvalificirano potrdilo enega od registriranih overiteljev pri Ministrstvu za gospodarstvo (Ministrstvo za javno upravo, Halcom informatika, NLB ali Pošta Slovenije).
Če ne razpolagate z digitalnim kvalificiranim potrdilom, lahko zahtevo oddate tudi brez elektronskega podpisa in v njej izrecno navedete, da želite, da se obravnava kot pisna zahteva.
Več o vsebini zahteve si preberite pri opisu postopka s pisno zahtevo v fizični obliki.

– delni dostop

Če boste zahtevali vpogled v dokument ali njegov del, ki vsebuje informacije iz 6. člena zakona o dostopu do informacij javnega značaja (izjeme), vam bo Center za socialno delo Maribor vseeno poizkusil ugoditi in vam omogočiti vsaj delni vpogled. Tako bodo pripravili kopijo dokumenta, pri čemer bodo tiste dele, do katerih vam v skladu z zakonsko določenimi izjemami ne smejo dovoliti dostopa, izločili iz dokumenta tako, da jih bodo prečrtali, fizično odstranili, trajno prekrili ali drugače naredili nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki. Če gre za dokument v elektronski obliki, pa bodo informacije zbrisali, kodirali, blokirali, omejili ali drugače napravili nedostopne. Delni dostop se omogoči le, če zaupnost dokumenta ni ogrožena.

Stroškovnik

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.