Vloge in obrazci

Predlog za pomoč pri sklenitvi sporazuma staršema

Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Zaradi hitrejšega reševanja prispelih vlog, naprošamo, da ste pri podaji vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pozorni, da izpolnite vlogo z najnujnejšimi podatki in da priložite potrebne priloge in sicer:

• pri enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

– izpolnjeni podatki o vlagatelju in vseh družinskih članih (ime, priimek, naslov, začasni naslov, EMŠO, telefon)
– obkrožiti pravice, ki se uveljavljajo
– podpis vseh polnoletnih članov (pri denarni socialni pomoči, varstvenemu dodatku in izredni denarni socialni pomoči)
– bančni izpiski iz vseh TRR vseh družinskih članov (za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge), pri uveljavljanju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

• pri vlogi za izredno denarno socialno pomoč

– izpolnjeni podatki o vlagatelju in vseh družinskih članih (ime, priimek, naslov, začasni naslov, EMŠO, telefon)
– izpolnjena rubrika pod točko 3
– napisati namen in višino potrebne pomoči
– izpolniti izjavo stranke o materialni ogroženosti
– bančni izpiski iz vseh TRR vseh družinskih članov (za zadnje tri mesece pred vložitvijo vloge)
– priložiti dokazila za kaj potrebujete pomoč (kopije neplačanih položnic, predračuni, sklepi o izvršbi…)

• Posebej opozarjamo, da je pri uveljavljanju subvencije najemnine potrebno priložiti

– kopijo najemne pogodbe in morebitne anekse k najemni pogodbi,
– zapisnik o ugotovitvi točkovne vrednosti stanovanja (pri neprofitni najemnini),
– izpis prometa na vseh TRR vseh oseb, ki bodo bivale v najemnem stanovanju za zadnje 3 mesece pred mesecem vložitve vloge,
– kopija zadnjega potrdila o plačani najemnini.

Družinski prejemki

Starševsko varstvo

  •  S-1-1_vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka  (s to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče)

Oprostitev plačila socialno varstvenih storitev

Obrazci za uveljavljanje pravice do družinskega pomočnika